راهبند بازویی

موتور راهبند

موتور راهبند شار موتور های zettluf آلمان قلب محرکه راهبند های شرکت …
شستی دستی

اتصال راهنبد به وسایل کنترل ترافیکی

تمامی راهبند های شارگستر از راهبند ستونی، راهبند بازویی، راهبند…
راهبند بازویی

راهبند هوشمند شار

ترافیک لایت شار

ترافیک لایت

ترافیک لایت یا چراغ راهنمایی به منظور اطلاع رسانی از وضعی…
راهبند آلیاژ

آلیاژهای مقاوم در برابر شرایط محیطی

در راهبند ستونی،راهبند بازویی،راهبند بازو شکسته،راهبند بلوکر،راهبند ن…
چشم الکترونیکی

چشم الکترونیک مادون قرمز

چشم الکترونیکی در راهبند های ستونی،راهبند بازویی،راهبند بازو شکسته،کاربری دست…